Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
โคลงอุภัยพากษ์
 • ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2457
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
พระอภัยมนี
 • ผู้แต่ง: สุนทรภู่
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2486
Image Description
หนังสือ ปฐมสมโพธิ์ ของสมเด็จพระสังฆราช ปุสฺสเทวะ กับ มหานุภาพ ของ เจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ สิริจนฺโท
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระสังฆราช ปุสฺสเทวะ และ เจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ สิริจนฺโท
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2482
Image Description
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางเบญกายหึงนางสุวรรณกันยุมา กับ เพลงยาวกรมศักดิ์ฯ
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2483
Image Description
Image Description
กลอนนารีรมย์
 • ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2462
Image Description
Image Description
กลบทเพลงยาว
 • ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2457
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
ตำราช้างภาคที่ ๑
 • ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2481
Image Description
กาพย์เห่เรือ
 • ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2482
Image Description
ไกรทอง
 • ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2479
Image Description
นิราศรำพึง
 • ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2479
Image Description
Image Description
Image Description
ตำนานคณะสงฆ์
 • ผู้แต่ง: พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2466
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
กฎมนเทียรบาลพะม่า
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (แปล)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2479
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
ท้าวแสนปมบทละคอนแบบดึกดำบรรพ์ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม ทรงดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์ละคอรรำ
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2468
Image Description
Image Description
อนิรุทธคำฉันท์
 • ผู้แต่ง: ศรีปราชญ์
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2502
Image Description
นิราศเมืองเทศ
 • ผู้แต่ง: กรมการเมืองนครศรีธรรรมราช แต่งเมื่อในรัชกาลที่ ๒
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2462
Image Description
Image Description
Image Description
นิราศพระประธม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงพระนิพนธ์
 • ผู้แต่ง: พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท (พระนิพนธ์); กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (ชำระ)
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2469
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
ประวัติพระพุทธสาสนา
 • ผู้แต่ง: พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2469
Image Description
ประชุมบทมโหรีกับอธิบายตำนานมโหรี ของพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ และ พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2471
Image Description
ลิลิตเพชรมงกุฎ
 • ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2471
Image Description
Image Description
Image Description
บทละครเรื่องวงศเทวราช หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) แต่งอันเป็นมูลเหตุให้ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ต่อล้อ
 • ผู้แต่ง: หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) และ พระบาทเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2469
Image Description
ประชุมกาพย์เห่เรือบริบูรณ์
 • ผู้แต่ง: เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์, พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศานุวัติวงศ และ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2472
Image Description
Image Description
เทศนาสังคายนา
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระมหาวีรวงศ ยัง วัดโสมนัส (เรียบเรียง)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2472
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
พระบรมราโชวาท ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คัดจากพระราชดำรัสในที่สมาคมต่าง ๆ
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2470
Image Description
ปดลธรรมคำโคลง
 • ผู้แต่ง: พระยาราชวรานุกูล (อ่วม)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2470
Image Description
นิราศรัตน
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2450
Image Description
เตลงพ่าย
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2470
Image Description
Image Description
Image Description
จดหมายเหตุบัญชีน้ำฝนของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เล่ม ๓ แต่ปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๑๐ จนปีชวด พ.ศ. ๒๔๑๙ รวม ๑๐ ปี
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2473
Image Description
Image Description
จดหมายเหตุเรื่องเปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือ และเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองฉะเชิงเทรา
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด้จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2476
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
ตำนานพระพิมพ์
 • ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ยอช เซเดส์ (เรียบเรียง)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2468
Image Description
Image Description
ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๘ ตอนที่ ๒ ว่าด้วยอาชีพของชนชาวเมืองในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ผู้แต่ง: พระโพธิวงศาจารย์ (ติสโส อ้วน) (เรียบเรียง)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2469
Image Description
Image Description
บทละคอนพูด ๓ องก์ เรื่อง "หนูจ๋า"
 • ผู้แต่ง: มองซิเออร์ โมริส เอน เนอะเเค็ง (แต่ง); สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ และ หม่อมเจ้าเขจรจรัสฤทธิ์ (แปล)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2469
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
ประชุมโอวาท
 • ผู้แต่ง: พระพินิจวรรณการ (แสง สาลิตุล) เปรียญ (เรียบเรียง)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2468
Image Description
พงศาวดารเหนือ
 • ผู้แต่ง: พระวิเชียรปรีชา (น้อย) (เรียบเรียง)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2474
Image Description
Image Description
สามก๊ก เล่ม ๓
 • ผู้แต่ง: พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2471
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
ทีฆนิกาเย ปทานุกฺกโม ปาริยตฺติเกน เถา อิติ ลทฺธนาเมน สิริชลาลเยน กุลปุตฺเตน รจิโต
 • ผู้แต่ง: เทวสิรินฺทาวาสเนวาสิเกน พุทฺธโฆสาจริเยน ญาณวรตฺเถเรน โสธิโต
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2476
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
เห่เรือ
 • ผู้แต่ง: กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2475
Image Description
ใบบอกเรื่องทัพฮ่อ
 • ผู้แต่ง: สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เรียบเรียง)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2475
Image Description
Image Description
กาพย์ห่อโคลง
 • ผู้แต่ง: พระศรีมโหสถ
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2475
Image Description
Image Description
ทำเนียบสมณศักดิ์ของชาวเมืองเวียงจันทน์โบราณ
 • ผู้แต่ง: พระโพธิวงศาจารย์ เจ้าคณมณฑล วัดสุทธจิดา จังหวัดนครราชสีมา (ติสฺโส อ้วน) (เรียบเรียง)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2471
Image Description
Image Description
Image Description
จดหมายเหตุรายวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสประเทศอินโดจีน พ.ศ.๒๔๗๓
 • ผู้แต่ง: หม่อมเจ้าวิบุลย์สวัสดิวงศ์ สวัสดิกุล (เรียบเรียง)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2473
Image Description
ตำนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ แลหอสมุดสำหรับพระนคร
 • ผู้แต่ง: พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สภานายก กับกรรมการ แลเจ้าพนักงานหอพระสมุด (เรียบเรียง)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2459
Image Description
เจ้านายพระชันษายืน
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เรียบเรียง)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2474
Image Description
คำแปลมนุษยธรรม ๔ ประการ
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชนิพนธ์); พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์) (แปล)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2474
Image Description
Image Description
กรรมวิภาคกถา
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2471
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
นานานิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ อิศรางกูร ณอยุธยา) วัดระฆังโฆสิตาราม
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ อิศรางกูร ณอยุธยา) วัดระฆังโฆสิตาราม
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2471
Image Description
ประชุมคำสวดนมัสการ
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2471
Image Description
Image Description
ตำนานเรือรบไทย
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เรียบเรียง)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2474
Image Description
ประชุมจดหมายเหตุเรื่องปราบกบฏเวียงจันท์
 • ผู้แต่ง: หม่อมเจ้าทับในกรมหลวงเสนีบริรักษ์, กรมหมื่นเดชอดิสร (กรมสมเด็จพระเดชาดิศร) และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2473
Image Description
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2473
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
มูลบทบรรพกิจ
 • ผู้แต่ง: พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) (เรียบเรียง)
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2498
Image Description
บทลคร เรื่อง เงาะป่า
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2496
Image Description
บทละคร เรื่อง เงาะป่า
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2498
Image Description
Image Description
นิทานกระทู้
 • ผู้แต่ง: กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณ
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2496
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
กันป่วย
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2496
Image Description
พระมโหสถชาดก
 • ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2452
Image Description
โคลงพิพิธพากย์
 • ผู้แต่ง: หอพระสมุดวชิรญาณ
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2457
Image Description
Image Description
Image Description
ธรรมเจติยสูตร
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2461
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
ประชุมกาพย์เห่เรือ
 • ผู้แต่ง: เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์, พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลย, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รัชกาลปัจจุบัน และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงษ์
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2460
Image Description
ประดนธรรมความเก่า
 • ผู้แต่ง: พระอมราภิรักขิต (เกิด) วัดบรมนิวาส
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2460
Image Description
Image Description
มหาชาติคำหลวง
 • ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2461
Image Description
ทศชาดก เตมิยชาดก
 • ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2446
Image Description
Image Description
Image Description
ปฏิจจ สมุป บาท
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2453
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
กาพย์สักรบรรพ
 • ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2459
Image Description
โคลง จินดามณี
 • ผู้แต่ง: พระเจ้าบรมวงษ์เธอชั้น ๒ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2459
Image Description
โคลงกระทู้สุภาสิต
 • ผู้แต่ง: หลวงพัฒน์พงษ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2495
Image Description
Image Description
Image Description
จดหมายเหตุความทรงจำทั้งตอนพระราชวิจารณ์ แลตอนที่ได้ฉบับต่อใหม่
 • ผู้แต่ง: กรมหลวงนรินทรเทวี (พระองค์เจ้ากุพระเจ้าน้องนางเธอ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์)
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2459
Image Description
Image Description
กลบทสุภาสิต
 • ผู้แต่ง: หลวงธรรมภิมณฑ์ (ถิก จิตรกถิก)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2457
Image Description
นิราศเมืองเทศ
 • ผู้แต่ง: กรมการเมืองนครศรีธรรมราชฤาเมืองตรัง
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2462
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
ลิลิตพระลอ
 • ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2458
Image Description
บทลคร เรื่อง สังข์ทอง
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลย
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2458
Image Description
บทลคร เรื่อง คาวี
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลย
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2458
Image Description
Image Description
ธรรมทายาทสูตร
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระสังฆราช ปุสสเทว วัดราชประดิษฐ
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2460
Image Description
บทลคร ชุดเบ็ดเตล็ด ในเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และพระราชนิพนธ์กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ กับบาญชีรายชื่อพระยายืนชิงช้า
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลย, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2458
Image Description
โคลงกวีโบราณ
 • ผู้แต่ง: ทเด็จพระนารายน์มหาราช หรือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ, พระเทวีศุโขไทย, พระเจ้าล้านช้าง, สนมข้างใน, ศรีธนญไชย, พระมหาราชครู, ศรีปราชญ์, พระศรีมโหสถ, พระเยาวราช, นายชาลี มหาดเล็ก, เจ้าฟ้าอไภย, พระนาคท่าทราย และ พญาตรัง
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2460
Image Description
Image Description
บทลคร เรื่อง ไชยเชฐ
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลย
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2458
Image Description
บทเห่กล่อมพระเจ้าลูกเธอ
 • ผู้แต่ง: สุนทรภู่, พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ, กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ และคนอื่น ๆ
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2460
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
ประชุมพงษาวดาร ภาค ๔
 • ผู้แต่ง: พระเจ้ากรุงธนบุรี, พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, กรมหมื่นนุชิตชิโนรส (สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส), พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, กรมหลวงวงษาธิราชสนิท, เจ้าพระยาทิพากรวงษ์ (ขำ บุนนาค), กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ หม่อมอมรวงษ์วิจิตร (ม.ว.ปฐมคเนจร ณกรุงเทพ)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2459
Image Description
กาพย์วนประเวศน์
 • ผู้แต่ง: นักปราชญ์ราชบัรฑิตย์
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2459
Image Description
เทศนาอวิปปฏิสารสูตร
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระสังฆราช (สา) วัดราชประดิษฐ
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2459
Image Description
Image Description
Image Description
นันโทปนันทสูตรคำหลวง
 • ผู้แต่ง: เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร กรมพระราชวังบวรฯ
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2450
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
ไตรภูมิพระร่วง
 • ผู้แต่ง: พระญาลิไทย
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2455
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
คำให้การชาวอังวะ
 • ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2458
Image Description
เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เล่ม ๒
 • ผู้แต่ง: ครูแจ้ง, พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลย, สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงษ์, และ สุนทรภู่
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2460
Image Description
Image Description
ฉันท์กฤษณาสอนน้อง
 • ผู้แต่ง: สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2462
Image Description
Image Description
คำสวดวิสาขบูชา
 • ผู้แต่ง: ขุนวิสิษฐเสขิยากร (ธูป) เปรียญ
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2462
Image Description
นิราศเมืองเทศ
 • ผู้แต่ง: กรมการเมืองนครศรีธรรมราชฤาเมืองตรัง
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2462
Image Description
โคลงสุภาสิตใหม่
 • ผู้แต่ง: หอพระสมุดวชิรญาณ (รวบรวม)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2455
Image Description
โคลงสุภาสิตใหม่
 • ผู้แต่ง: หอพระสมุดวชิรญาณ (รวบรวม)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2455
Image Description
วชิรญาณสุภาสิต
 • ผู้แต่ง: หอพระสมุดวชิรญาณ (รวบรวม)
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2455
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
นิบาตชาดก เล่ม ๒ เอกนิบาต มัชฌิมปัณณาสก
 • ผู้แต่ง: พระยาวิจิตรธรรมปริวัติ (คำ พรหมกสิกร), หลวงราชาภิรมย์ (แจ่ม บูรณนนท์), พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพนธุ์, พระทุรภาคพิจารณ์ (บุศย์ ศรีธรานนท์), พระวินัยสุนทร (วิมพลกุล), และ นายเชย (ชุมากร) (เรียบเรียง)
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2465
Image Description
ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๕
 • ผู้แต่ง: พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (เรียบเรียง)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2460
Image Description
Image Description
Image Description
พระรัฐประศาสนนัย
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2469
Image Description
ตำนานวัดบวรนิเวศวิหาร
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2465
Image Description
พระบรมราโชวาท
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2469
Image Description
Image Description
เสือโคคำฉันท์
 • ผู้แต่ง: พระมหาราชครูฯ
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2465
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
ตำราสรรพคุณยา
 • ผู้แต่ง: กรมหลวงวงษาธราชสนิท
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2469
Image Description
ตำนานพระธาตุพนม
 • ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2466
Image Description
โคลงกวีโบราณ
 • ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2467
Image Description
Image Description
โคลงเลี้ยงโต๊ะปีใหม่
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จฯพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2468
Image Description
Image Description
Image Description
ธนัญชานีสูตร
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2465
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
นิราสเดือน
 • ผู้แต่ง: นายมี ศิษย์ของสุนทรภู่
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2466
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
ตำนานพุทธเจดีย์สยาม
 • ผู้แต่ง: พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2469
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
นิราสนครวัด
 • ผู้แต่ง: พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2468
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสดจประพาสแหลมมลายู เมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๐๘, ๑๐๙, ๑๑๗, ๑๒๐ รวม ๔ คราว
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2468
Image Description
ประชุมโคลงพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ รวมครั้งที่ ๒
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2467
Image Description
ประชุมสุภาษิตเขมร คือ สุภาษิตโบราณ สุภาษิตสอนเด็ก สุภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เรื่อง
 • ผู้แต่ง: ฉ่ำ ทองคำวรรณ เปรียญ และ เยาว์ ลิมบ์นันทน์ เปรียญ (แปล)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2467
Image Description
ตำราสร้างพระพุทธรูป
 • ผู้แต่ง: พระญาณวิจิตร (สิทธิ์โลจนานนท์) และ พราหมณ์ ม.กุพภูปสามีอริย (แปลคาถา); สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ (เรียบเรียงคำอธิบาย)
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2463
Image Description
Image Description
บทเจรจา ลครอิเหนา
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2464
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
นิบาตชาดก เล่ม ๕ ทุกนิบาต
 • ผู้แต่ง: หลวงราชาภิรมย์ (แจ่ม บูรณนนท์), และ หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต) (เรียบเรียง)
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2463
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๒๐ จดหมายเหตุเรื่องทางไมตรีในระหว่างกรุงศรีอยุทธยากับกรุงยี่ปุ่น
 • ผู้แต่ง: เซอร์ เออเนสต์ สาเตา (แต่ง); ขุนจินดาสหกิจ (ลม้าย ธนะสิริ) (แปล)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2463
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
พระบรมราโชวาทภาษามคธ
 • ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชนิพนธ์); พระธรรมไตรโลก (เฮง) วัดมหาธาตุ (แปล)
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2468
Image Description
โคลงทวาทศมาส
 • ผู้แต่ง: ขุนพรหมมนตรี, ขุนศรีกระวีราช, และ ขุนสารประเสริฐ
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2468
Image Description
Image Description
Image Description
คำแก้กระทู้ธรรมของหม่อมเจ้าจันทรจุฑากับพระนิพนธ์ของเสด็จตาแลเสด็จพ่อ
 • ผู้แต่ง: หม่อมเจ้าจันทรจุฑา, กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ และ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
 • หมวด: เบ็ดเตล็ด
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2468
Image Description
Image Description
โคลงกระทู้ของเก่า
 • ผู้แต่ง: พระเทพโมลี (กลิ่น) วัดราชสิทธิ์ และ พระยาตรังฯ
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2466
Image Description
กลอนกาพย์ พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เรื่องเสด็จไปเมืองนครศรีธรรมราช
 • ผู้แต่ง: สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2468
Image Description
สมุทโฆษคำฉันท์
 • ผู้แต่ง: พระมหาราชครู
 • หมวด: วรรณคดี
 • ประเภท: หนังสือ
 • ปีที่พิมพ์: 2468
Image Description